Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


PAMM StratoFounds

You are not connected. Please login or register

Tehnologija Rada Na Berzi

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Tehnologija Rada Na Berzi Empty Tehnologija Rada Na Berzi Sat Nov 21, 2015 12:57 pm

dzonefx

dzonefx
Moderator

Registracija i Uslovi za Registraciju Berzanskog Materijala (listing)

Poslovanje berze obuhvata sve poslove koje ona obavlja u cilju organizovanja berzanske trgovine, a u skladu sa zakonskim pravilima.

U najvažnije faze berzanskog poslovanja spadaju:

-Registracija berzanskog materijala (listing),
-Kotiranje berzanskog materijala (trgovanje),
-Kliring i saldiranje,
-Informisanje i kontrola berzanskog poslovanja.

Na berzi može da se trguje samo onim materijalima koji su za to dobili dozvolu od strane regularnog državnog i nadležnog berzanskog organa, a na bazi propisanih zakonskih uslova. Ti uslovi se postavljaju radi obezbeđenja potrebne sigurnosti za one koji kupuju efekte, kao i zbog zaštite potencijalnih investitora od neproverenih informacija.

„Listing predstavlja suštinu berzanskog poslovanja. Na zvaničnom (prvom tržištu) kompanije se listiraju po strogo utvrđenim kriterijumima koje objavljuje berza i dužne su da poštuju sve propisane procedure izloženosti svog poslovanja i izveštavaju javnost o svim promenama koje mogu uticati na kretanje cena njihovih akcija.“

Na robnim berzama se ne formiraju posebni listinzi nego se ova funkcija iscrpljuje obezbeđenjem robe određenog kvaliteta, uz sertifikat nadležne institucije za kontrolu kvaliteta, koju je berza verifikovala.

Tako se uz robne berze, u ovom delu procesa berzanskog poslovanja, vezuju službe za proveru kvaliteta i kvantiteta robe. Svrha ovoga postupka je u obezbeđivanju sigurnosti trgovanja i uvođenje odgovornosti u slučaju da se ispostavi da određeni lot robe nije deklarisanog kvaliteta ili u deklarisanoj količini.

U tom slučaju odgovornom se može smatrati organizacija nadležna za procenu kvaliteta i kvantiteta robe.Postupak za listing hartija od vrednosti, posebno akcija donosi organ upravljanja berze uz saglasnost državne Komisije za hartije od vrednosti.

Državne hartije, hartije od vrednosti teritorijalnih jedinica i međunarodnih organizacija se primaju na berzu automatski, bez ikakvih predhodnih uslova za lisitng.

Uslovi koji se traže za prijem efekata u berzanski promet mogu se podeliti u dve grupe: prvi se tiču izdavaoca, a drugi se odnose na efekte i druge robe. Što se tiče izdavaoca on mora da bude osnovan u skladu sa zakonom, da raspolaže odgovarajućim kapitalom, da podnese bilansne pokazatelje o svom poslovanju tokom propisanog minimalnog broja poslovnih godina.

Efekti moraju da budu izdati u skladu sa propisima što se dokazuje podnošenjem odluke o izdavanju, kao i odluke nadležnog organa o odobrenju izdavanja.

Potrebno je da budu slobodno prenosivi (uz mogućnost odstupanja ako postoji sporazum o tome između berze i emitenta).Vrednost emisije mora da se kreće u visini minimalno propisanog iznosa.

Efekti treba da budu rasprostranjeni među stanovništvom u dovoljnom broju. Zahtev za kotaciju mora da se odnosi na sve hartije od vrednosti iste vrste koje je izdavalac emitovao (s tim što je moguće izuzeti blokove običnih akcija koji mobezbeđuju kontrolu nad kompanijom).

Izdavalac mora da objavi propisane podatke o sebi i hartijama, kako bi omogućio investitorima da steknu potpunu i istinitu predstavu o njihovoj vrednosti.Sva preduzeća koja kotiraju akcije i druge vredosne papire na berzi dužna su da dostave prospekt, koji obavezno sadrži sledeće podatke:
1. Naziv i sedište firme,
2. Sudsku registraciju i rukovodstvo firme,
3. Finansijski izveštaj koji je prošao reviziju,
4. Iznos kapitala koji se emituje,
5. Većinski vlasnici kapitala i iznos kapitala u njihovom vlasništvu,
6. Potvrdu suda da rukovodstvo nije pod istragom i nije osuđivano,
7. Informaciju o broju i vrednosti akcija u vlasništvu Odbora direktora,
8. Lice odgovorno za podatke o listingu,
9. Ciljevi i planovi preduzeća,
10. Prava novih akcionara,
11. Ukupni rizici vezani sa investiranjem u akcije i rizici vezani za poslovanje kompanije.

Komisija za listing i kotacije će odbiti registraciju hartija od vrednosti određenog izdavaoca ako oceni da:
-Prijemom određene hartije od vrednosti na berzu mogu nastati poremećaji na finansijskom tržištu,
-Ako je prenosivost hartije od vrednosti u bilo kome pogledu ograničena,
-Ako se hartija od vrednosti nalazi na listing bilo koje druge berze u zemlji,
-U svim drugim slučajevima kada, po oceni Komisije za lisitng i kotacije, mogu nastati poremećaji na berzi ili širem finansijskom tržištu.

Komisija za kotacije efekata donosi i rešenje o brisanju efekata sa liste. Do toga najčešće dolazi zbog nepostojanja dozvoljenog interesa ulagača za trgovinu određenim efektom. Zatim, zbog zabrane ili ograničenja prenosa efekata, zbog gubitka vrednosti, zbog neizvršenja izdavaočevih obaveza u vezi sa održavanjem kotacije, zbog otvaranja postupka stečaja ili likvidacije nad izdavaocem.

Zahtev za brisanjem efekata sa liste može da potekne i od nadležnog državnog kontrolnog organa, od imaoca efekata ili od samog izdavaoca. Pored brisanja efekata, može doći i do njihove suspenzije. Suspenzija podrazumeva samo privremeno povlačenje efekata iz kotacije u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu.

Trgovina hartijama od vrednosti i drugim berzanskim finansijskim instrumentima koji su primljeni na lisitng berze i kojima se trguje u skladu sa pravilima koje propisuje berza obavlja se na berzankom tržištu.

Hartijama koje nisu na listingu berze trguje se na vanberzanskom tržištu (OTC tržištu) u skladu sa pravilima koje propisuje organizator vanberzanskog tržišta.

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum