Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Cyborg Pro
advertisement

Hulk trading robot
advertisement

Yukimura trading robot
advertisement

You are not connected. Please login or register

Forex Stock Exchange Forum  » Forex i Berza Forum » Edukacija o Trgovanju na Berzi » Izmene i dopune zakona o pravu na besplatne akcijei novčanu naknadu

Izmene i dopune zakona o pravu na besplatne akcijei novčanu naknadu

Go down  Message [Page 1 of 1]

gandra

gandra
Global Moderator


O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE
U Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07 i 30/10), u članu 1. stav 1. reči: „koji se vodi u skladu sa Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03 i 45/05)” brišu se.
Član 2.
U članu 10v stav 2. tačka 1) menja se i glasi:
„1) akcija i udela subjekata privatizacije prenetih na Fond u skladu sa propisima kojima se uređuje privatizacija.”
U tački 2) reči: „15% kapitala iskazanog u akcijama” zamenjuju se rečju: „kapitala”.
Član 3.
U članu 10d posle stava 1. dodaju se novi st. 2, 3. i 4. koji glase:
„Agencija zastupa Fond u postupku pred sudovima i drugim državnim organima i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i aktima Fonda.
Agencija koristi pravo glasa po osnovu akcija, odnosno udela u vlasništvu Fonda u skladu sa zakonom.
Agencija po osnovu akcija, odnosno udela u vlasništvu Fonda, može da koristi pravo nesaglasnog akcionara, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.”
Član 4.
U članu 10đ stav 8. tačka 4) menja se i glasi:
„4) donosi odluku o prodaji akcija van tržišta hartija od vrednosti metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem i prihvatom ponude za preuzimanje, osim u slučaju kada se prodaja sprovodi u skladu sa odrebama zakona kojim se uređuje privatizacija;”
Tačka 6) menja se i glasi: „usvaja šestomesečni izveštaj o poslovanju Fonda i godišnji finansijski izveštaj Fonda”.
U tački 8 ) posle reči: „poslovnik o svom radu” dodaju se zapeta i reči: „pravila poslovanja za obavljanje poslova u ime i za račun Fonda i druge akte značajne za rad Fonda.”
Član 5.
U članu 10e stav 2. tačka 3) briše se.
Član 6.
U članu 11. posle zagrade dodaju se zapeta i reči: „odnosno prenetih Fondu.”
Član 7.
Član 12. menja se i glasi:
„Član 12.
Agencija prodaje akcije odnosno udele iz člana 10v ovog zakona koji su preneti Fondu, u skladu sa Programom Fonda.
Akcije iz stava 1. ovog člana prodaju se na tržištu hartija od vrednosti u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.
Akcije Fonda mogu se prodavati i van tržišta hartija od vrednosti metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem u skladu sa propisima kojima se uređuje privatizacija i prihvatom ponude za preuzimanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava, kao i korišćenjem instituta za prodaju akcija, odnosno udela u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.
Istovremeno sa ponudom za prodaju akcija/udela metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, mogu se nuditi na prodaju i akcije/udeli pojedinačnih akcionara/udeličara pravnog lica čije se akcije/udeli nude na prodaju, radi prodaje većinskog paketa akcija/udela.
Agencija je dužna da u postupku prodaje akcija poštuje principe javnosti i nediskriminacije.
Vlada bliže uređuje postupak i način prodaje udela i akcija u akcionarskim društvima čije akcije nisu uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u vlasništvu Fonda, kao i u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kada se prodaju zajedno sa akcijama odnosno udelima Fonda.”
Član 8.
Naziv člana i član 14. menjaju se i glase:
„Uslovi pretvaranja javnih akcionarskih društava u akcionarska društva čije akcije nisu uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala i promena pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
Član 14.
Javno akcionarsko društvo ne može promeniti pravnu formu u društvo s ograničenom odgovornošću niti javno akcionarsko društvo može povući jednu ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, do ispunjenja jednog od sledećih uslova:
1) okončanja postupka prodaje svih akcija tog društva u skladu sa ovim zakonom;
2) okončanja postupka isplate Fonda u slučaju da je Agencija u obavljanju poslova u ime i za račun Fonda koristila pravo nesaglasnog akcionara.”
Član 9.
U članu 15. stav 2. briše se.
Dosadašnji stav 3, postaje stav 2.
Član 10.
U članu 19a stav 3. briše se.
Član 11.
U članu 19v st. 1. i 2. brišu se.
U stavu 3. koji postaje stav 1, posle reči: „za prvu prodaju besplatnih akcija”, reč: „Fonda” briše se.
U stavu 4. koji postaje stav 2, reči: „iz stava 3.” zamenjuju se rečima: „ iz stava 1.”
U stavu 5. koji postaje stav 3, posle reči: „prvu prodaju akcija” reč: „Fonda” briše se.
Član 12.
Član 19g briše se.
Član 13.
Stupanjem na snagu ovog zakona Fond nastavlja sa radom u formi akcionarskog društva čijim akcijama se ne trguje na regulisanom tržištu hartija od vrednosti i na poslovanje Fonda shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava.
Član 14.
Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o postupku i načinu prodaje akcija i udela u vlasništvu Akcionarskog fonda metodom javne aukcije („Službeni glasnik RS”, broj 72/10).
Član 15.
Troškovi brokerskih usluga padaju na teret budžeta Republike Srbije za besplatne akcije čiju prvu prodaju nosilac prava izvrši do 31. decembra 2016. godine.
Član 16.
Beogradska berza ne obračunava i ne naplaćuje naknadu za prvu prodaju besplatnih akcija koja se izvrši do 31. decembra 2016. godine.
Centralni registar ne obračunava i ne naplaćuje naknadu za saldiranje prve prodaje besplatnih akcija koja se izvrši do 31. decembra 2016. godine.
Član 17.
Osnivač Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” Beograd dužan je da obezbedi da ovo preduzeće promeni pravnu formu i svoj osnovni kapital iskaže u akcijama određene nominalne vrednosti na osnovu korigovane knjigovodstvene vrednosti kapitala do 31. decembra 2016. godine.
Član 18.
Podzakonski akt za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Član 19.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Short info about me! I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform.

* Forex Robots(Expert Advisor)for MT5 trading platform. [You must be registered and logged in to see this link.]
https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum