Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Cyborg Pro
advertisement

Hulk trading robot
advertisement

Yukimura trading robot
advertisement

You are not connected. Please login or register

Forex Stock Exchange Forum  » Forex i Berza Forum » Edukacija o Trgovanju na Berzi » Tržište kapitala i regulatori tržišta u Srbiji

Tržište kapitala i regulatori tržišta u Srbiji

Go down  Message [Page 1 of 1]

gandra

gandra
Global Moderator

Tržište kapitala je mesto na kojem se sreću ponuda i tražnja.Pod kapitalom se podrazumevaju različiti tipovi finansijskih instrumenata, i to: hartije od vrednosti (HOV) čiji je rok dospeća duži od godinu dana.
Na tržištu kapitala pojavljuju se tri glavna učesnika:
1.       Emitenti (izdavaoci HOV)
2.       Investitori
3.       Država , koja može biti zajmoprimac i zajmodavac kapitala.
U ulozi zajmoprimca najčešće se pojavljuju preduzeće koja emituju HOV kako bi prikupila potreban kapital-sredstva.U ulozi zajmodavca najčešće se nalaze subjekti sa viškom sredstava i to mogu biti :
·         Individualni Investitori
·         Domaćinstva
·         Država
·         I drugi privredni subjekti
Na tržišti kapitala prisutan je i veliki broj učesnika koji olakšavaju sučeljavanje ponude i tražnje za kapitalom , odnosno spajaju zajmodavce i zajmoprimce.
Kao učesnici najčešće se pojavljuju:
1.       Poslovne banke
2.       Investicioni fondovi
3.       Brokersko Dilerska društva
4.       Privatni penzioni fondovi
5.       Osiguravajuća društva
6.       Investicione Banke
Regulatori tržišta
Državni Organ koji je zadužen za uređenje i sprovođenje trgovanja u skladu sa zakonima Republike Srbije je : ''Komisija za Hartije od Vrednosti“.Komisija je nezavisna i samostalna organizacija u RS,koja je odgovorna Narodnoj Skupštini RS.Datum osnivanja Komisije je 16,02,1990.godine.Komisija se sastoji od pet članova.Predsednika Komisije bira i razrešava Nardona Skupština RS.Odgovornost Komisije je zakonito funkcionisanje tržišta  HOV sa ciljem zaštite investitora i  omogućavanje pravičnog,transparentnog i efikasnog trgovanja sa HOV .
Nadležnosti i ovlašćenja Komisije regulisani su :
·         Zakonom o Tržištu kapitala(Sl.glsnik RS br.31/2011)
·         Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava(Sl.glasnik RS br.46/2006)
·         Zakonom o investicionim fondovima(Sl.glasnik RS br.46/2006)
Centralni Registar
Predstavlja depo i kliring hartija od vrednosti CRHOV i predstavlja instituciju čije poslovanje obuhvata registraciju različitih HOV u koje spadaju obveznice,akcije,blagajnički zapisi,trezorski zapisi,itd..
Osnovne CRHOV finkcije su:
1.       Otvaranje računa HOV i novčanih računa za fizička i pravna lica
2.       Prenošenje  HOV sa računa predhodnog na račun novog vlasnika
3.       Registrovanje prava trećih lica HOV
4.       Obavljanje kliringa
5.       Saldiranje HOV
6.       Saldiranje novčanih sredstava , itd...
Pod kliringom i saldiranjem se podrazumevaju radnje nakon zaključenja trgovanja sa HOV,odnosno predstavljaju međusobno poravnjanje obaveza i potraživanja kao i prenos prodatih HOV sa starog na novo lice i prenos novčanih sredstava sa računa kupca na račun prodavca
CRHOV je osnovan 19,11,2001.godine kao zatvoreno akcionarsko društvo sa pravima i obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom o privrednim društvima(Sl.glasnik RS br.125/2004),i zakonom o tržištu kapitala Republike Srbije (Sl.glasnik Rs br.31/2001).Short info about me! I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform.

* Forex Robots(Expert Advisor)for MT5 trading platform. [You must be registered and logged in to see this link.]
https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum