Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


You are not connected. Please login or register

Akcionarsko Društvo

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Akcionarsko Društvo Empty Akcionarsko Društvo Wed Nov 19, 2014 1:55 pm

gandra

gandra
Global Moderator

Akcionarsko Društvo predstavlja zajednicu akcionara,menadžera,zaposlenih I deponenata.Akcije predstavljajau deo osnovnog kapitala društva I izdaje ih samo društvo.Akcionari su ujedno I vlasnici društva.Društvom se upravlja po tačno utvrđenom sistemu I mehanizmu gde akcionari zastupaju svoje interese I u uzajamnoj su vezi .Moć svakog pojedinog akcionara se prevenstveno ogleda u broju akcija koje poseduje u samom društvu te I njegov glas vredi onoliko koliko mu akcije to dozvoljavaju .Na primer neko može da ima 50% akcija a neko 10% .Medjutim moguće je udruživanje manjih akcionara tako da njihov paket akcija bude većinski te stoga oni postaju I većinski vlasnici društva I na taj način određuju pravila igre i donose odluke u skladu sa njihovim interesima.
Korporativno upravljanje se definiše kao sistem upravljanja preduzećem koje uključuje odnose između uprave,nadzornog odbora,akcionara I ostalih interesenata unutar I izvan preduzeća.Korporativno Upravljanje treba da se organizuje na taj način tako što će da štiti prava akcionara kao I da obaveže menadžment AD da donosi odluke koje su u najboljem interesu akcionara.Menadžment se bira na Skupštini akcionara ,gde se takođe bira I predsednik te iste skupštine,koga takođe jedino može da razreši dužnosti ta ista skupština akcionara kao I ceo menažment u koliko akcionari nisu zadovoljni sa njihovim radom.Kao što sam I napomenu mendžment ne mora imati deo akcija veće su to pojedinci koji su izabrani da vode preduzeće u ime I za račun akcionara.
Zakon o privrednim društvima (sl.glasnik,RS br.99-2011),se primenjuje od 01,02,2012,godine I definiše akcionarsko društvo kao društvo čiji je osnovni kapital na akcije koje ima jedan član ili više akcionara koji ne odgovaraju za obaveze društva.Bitne stavke zakona o privrednim društvima :

Statut društva
Statut akcionarskog društva sadrži :
1.       Poslovno ime I sedište društva
2.       Pretežnu delatnost društva
3.       Podatke o visini upisanog I uplaćenog osnovnog kapita,kao I podatke o broju I ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija ako postoje bitni elementi izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje tržište kapitala , vrste i klase akcija i drugih HOV koje je društvo ovlašćeno da izda.
4.       Postupak sazivanja Skupštine Društva.
5.       Određivanje organa društva i njihovog delokruga,broja njihovih članova kao i način odlučivanja tih organa.
6.       Druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da sadrži statut AD:
Statut kao i njegove izmene i dopune donosi skupština većinskim glasovima akcionara sa pravom glasa osim ako je veća većina predviđena statutom.
Akcije i druge HOV
Akcije koje izdaje društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime .Registruju se u centralnom registru RS.
Evidencija Akcionara
Akcionarom se u odnosu prema AD i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imenilac akcija upisan u Centralni Registar a dan upisa u Centralni Registar jeste dan sticanja akcije ili akcija.
Obične akcije
Obična akcija je akcija koja imaocu daje:
·         Pravo učešća i glasanja na skupštini akcionara tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas.
·         Pravo na isplatu dividend.
·         Pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom koji uređuje stečaj.
·         Pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata za obične akcije iz novih emisija.
·         Druga prava u skladu sa ovim zakonom i statutom.
Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.
Nominalna vrednost akcija
Nominalna vrednost akcija je vrednost koja je kao takva utvrđena odlukom o izdavanju akcija.Sve akcije iste klase imaju istu nominalnu vrednost.Nominalna vrednost jedne akcije ne može biti niža od  100 RSD.
Utvrđivanj tržišne vrednosti akcije
Tržišna vrednost akcija javnog AD utvrđuje se kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu odnosno multilateralnoj platformi u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u period od šest meseci koji predhodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcije pod uslovom da je u tom periodu najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase i da je najmanje u tri meseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija te klase na mesečnom nivou.
Emisiona cena akcija
Emisiona cena akcija je vrednost po kojoj se izdaju akcije i utvrđuje se odlukom o izdavanju akcija.Odluku o emisionoj ceni donosi skupština akcionara.Odlukom skupštine o emisionoj ceni može se utvrditi raspon emisione cene uz ovlašćenje odbora direktora odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno ,da posebnom odlukom utvrdi emisionu cenu u okviru tog raspona.
Prenos akcija i prava iz akcija
Prenos akcija je Slobodan osim ako se statutom društva ne ograniči pravom preče kupovine ostalih akcionara ili je potrebna predhodna saglasnost društva.Prenos akcija u javnim AD vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.Prenos akcija I prava iz akcija javnog AD ne može se ukinuti ili ograničiti.
Društvo I akcionari
Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.
Raspodela dobiti
Po usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine se raspoređuje na sledeći način:
·         Za pokriće gibitaka prenesenih iz ranijih godina,u koliko gubici zaista postoje.
·         Za rezerve ako su one predviđene posebnim zakonom .
U slučaju da preostane deo dobiti nakon predhodne raspodele ,skupština je može raspodeliti na sledeći način:
·         Za rezerve ako ih je društvo utvrdilo statutom.
·         Za dividend u skladu sa zakonom.
Plaćanje dividend akcionarima se može odobriti odlukom o raspodeli usvojenoj na skupštini akcionara, kojom se određuje I iznos dividend.Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividend.Društvo je dužno da o odluci isplate dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja odluke shodno sa primenom odredbe zakona o obaveštenju akcionara o sednici skupštine.
Dividenda na akcije se isplaćuje akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste I klase akcija koje poseduju na dan dividende a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju te klase.Dividenda se može plaćati u  novcu ili u akcijama društva a u skladu sa odlukom o isplati dividende.
Povećanje osnovnog kapitala
Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala društva donosi skupština osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu vrstu odluke može doneti menadžment društva, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno.Osnovni kapital društva se može povećati:
·         Nalozima društva.
·         Uslovno u skladu sa članom 301 zakona o privrednim društvima.
·         Iz neraspoređene dobiti I rezervi društva raspoloživih za te namene.
·         Kao rezultat statusne promene.
Upravljanje akcionarskim društvom
Upravljanj AD može biti :
·         Jednodomno.
·         Dvodomno.
U slučaju jednodomnog upravljanja organi društva su:
·         Skupština.
·         Jedan ili više direktora .
U slučaju dvodomnog upravljanja društvom organi društva su:
·         Skupština.
·         Nadzorni odbor.
·         Jedan ili više direktora.
Skupština AD
Skupštinu društva čine svi akcionri .Akcionar ima pravo učestvovanja u radu društva što podrazumeva:
1.       Pravo da glasa o pitanjima o kojim glasa njegova klasa akcija.
2.       Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući I pravo na donošenje predloga,postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine I dobijanje odgovora u skladu sa statutom I poslovnikom skupštine AD.
Izuzetno statutom se može utvrditi minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine koji ne može biti veći od broja koji predstavlja 0,1 ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.Akcionari koji ne poseduju dovoljan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.
Statutom ili poslovnikom skupštine se mogu uvesti samo ograničenja prava na učešće u radu koja su usmerena na obezbeđivanje reda na sednici skupštine.
Nadležnosti skupštine
Skupština AD odlučuje o sledećem:
1.       O izmenama statute.
2.       Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala kao I svakoj emisiji HOV.
3.       Broju odobrenih akcija.
4.       Promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija.
5.       Statutnim promenama I promenama pravne forme.
6.       Sticanju I raspolaganju imovnikom velike vrednosti.
7.       Raspodeli dobiti I pokriću gubitaka.
8.       Usvajanju finansijskog izveštaja kao I izveštaja revizora aku su finansijski izveštaji predmet revizije.
9.       Usvajanju izveštaja odbora direktora odnosno nadzornog odbora.
10.   Naknadama direktora odnosno članovima nadzornog odbora odnosno pravilima za njihovo određivanje uključujući I naknadu koja se isplaćuje u akcijama I drugim HOV društva.
11.   Imenovanju I razrešavanju direktora.
12.   Imenovanju I razrešavanju članova nadzornog odbora.
13.   Pokretanju postupka likvidacije odnosno pokretanje postupka za stečaj društva.
14.   Izboru revizora I naknadi za njihov rad.
15.   Drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom o privrednim društvima stavljena na dnevni red  sednice skupštine.
16.   Drugim pitanjima u skladu sa zakonom I statutom AD.Short info about me! I am a forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform.

* Forex Robots(Expert Advisor)for MT5 trading platform. [You must be registered and logged in to see this link.]
https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum