Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


You are not connected. Please login or register

Tehnička Analiza Kretanja Cene Akcija

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Tehnička Analiza Kretanja Cene Akcija Empty Tehnička Analiza Kretanja Cene Akcija Sun Jun 14, 2015 7:34 pm

dzonefx

dzonefx
Moderator

Tehnička analiza je disciplina koja nastoji da prognozira budući smer kretanja cene akcije kroz analizu istorijskog kretanja cena. Ona počiva na pretpostavci da se sve poznate informacije relevantne za ponašanje učesnika mogu iskoristiti u svakom momentu tekućih aktivnosti na tržištu, odnosno da se zaključci o budućem ponašanju učesnika na tržištu mogu izvući iz njihovog prethodnog ponašanja.

Cene i volumen trgovanja su osnova istraživanja. Metoda tehničke analize obuhvata statističke metode među kojima su najpopularniji: pokretni proseci, indikatori i oscilatori, praćenje trendova. Ove metode se nazivaju i metode filtracije. One imaju veliku praktičnu primenljivost. Na različite načine signaliziraju o promeni preovlađujućeg trenda i nastupanju suprotnog, potvrđuju postojeći scenario razvoja cena – rast, pad ili odsustvo ozbiljnih poremećaja.

Tehnički indikatori se računaju iz volumena i cena određene hartije od vrednosti.Postoje četiri grupe indikatora:

  • indikatori koji se zasnivaju na pokretnoj sredini,
  • volumenu, volatilnosti i
  • oscilatori odnosno indikatori ranga.


A.Indikatori pokretne sredine

Najpoznatiji indikatori pokretne sredine preuzeti iz engleske terminologije su :

  • Moving Average MA,
  • Moving Average Convergence Divergence MACD,
  • Exponential Moving Average EMA,
  • Weighted Moving Average WMA.


MA- Moving Average, pokretni prosek je prosečna cena akcije u zadatom vremenu. Pokretni prosek je u suštini aritmetička sredina, razlika je što se kod aritmetičke sredine izračunava prosečna vrednost na osnovu svih raspoloživih podataka, dok kod pokretnih proseka uzima se samo zadati deo podataka.

Pokretni proseci su odloženi pokazatelji, uvek se nalaze iza cene. Zbog načina njihovog izračunavanja kasne za tekućom cenom i zato spadaju u indikatore koji prate trend. U formuli (1), oznaka Ci predstavlja zbir cena za period n, a oznaka n je broj perioda za koji se izračunava pokretni prosek.
[You must be registered and logged in to see this image.]

WMA -Weighted Moving Average je ponderisani pokretni prosek koji daje svakom pojedinačnom periodu različit značaj.Računa se slično kao i MA, ali ako je cena na zatvaranju vremenski udaljenija to ima manju težinu i manji uticaj na konačni rezultat. Svakoj ceni se dodaje odgovarajući ponder, koji je veći što je podatak bliži sadašnjem trenutku. Veći značaj se daje novijim podacima. U formuli (2) oznaka Wi predstavlja ponder cene.
[You must be registered and logged in to see this image.]

EMA- Exponential Moving Average je ekponencijalni pokretni prosek. Računa se poput prethodna dva indikatora ali se uticaj perioda eksponencijalno smanjuje. Otklanja nedostatke MA jer pridaje veću važnost cenama zabeleženim u skorijem periodu u odnosu na starije. Dakle, veći značaj pridaje se novijim podacima. Razlika u odnosu na prethodne pokretne proseke je u tome što se uzimaju svi raspoloživi podaci, a ne samo oni za koje se prosek izračunava. U datoj formuli (3), oznaka t je današnji dan, t-1 prethodni dan i k=2/(n+1).
[You must be registered and logged in to see this image.]

MACD – Moving Average Convergence Divergence je prosečno kretanje konvergencije-divergencije cena. Ovaj tehnički indikator koristi se za analizu jačine trenda. Kada strategije trgovanja poznate pod nazivom bikovi ili medvedi gube snagu, indikator nam to pokazuje u obliku divergencije, nakon čega sledi obrt trenda. MACD se najčešće konstruiše pomoću eksponencijalnih prosečnih kretanja cena od 26 i 12 perioda. Izračunava se oduzimanjem vrednosti 26- perioda eksponencijalnog prosečnog kretanja cena od 12- perioda eksponencijalnog prosečnog kretanja cena, prikazano u formuli (4).
[You must be registered and logged in to see this image.]

B. Indikatori volumena

Od indikatora volumena najčešće se koriste Volumen i Akumulacija/Distribucija. Volumen indikator beleži ukupne iznose svih pozicija kupaca i prodavaca koji utiču na razvoj tržišta u određenom vremenu. Akumulacija/distribucija indikator prati volumen pounde i tražnje valutnog para.


C. Indikatori ranga ili oscilatori

Indikatori ranga ili oscilatori su važna grupa tehničkih indikatora. Korišćenje oscilatora je jedna od pouzdanijih metoda prognoziranja budućeg kretanja cena na berzi. U odnosu na pokretne proseke, oscilatori dalju bolje rezultate u analizi perioda bez izraženih trendova.

U tom periodu cena često menja pravac kretanja te je zbog toga teško uočiti početak i kraj kratkih pomeranja naviše ili naniže. Oni daju signale o obrtu na vreme što je i osnovna razlika u odnosu na pokretne proseke koji kasne za razvojem događaja. Neki od poznatih indikatora su :


  • Momentum Oscilator,
  • Indeks Relativne snage i
  • Aroon Oscilator.


Momentum Oscilator meri brzinu promena cena na tržištu, njihovo ubrzavanje ili usporavanje. Računa se po formuli (5) kao razlika V (poslednja cena) i Vn (cena na zatvaranju pre n dana). Pozitivni Momentum Oscilator označava da su cene u tekućem periodu više nego što su bile u prethodnom, dok negativni Momentum Oscilator označava da su cene u tekućem periodu niže u odnosu na prethodni period.
[You must be registered and logged in to see this image.]

RSI – Relative Strong Indeks, (indeks relativne snage) služi za poređenje snage cena dve različite akcije, ili poređenje pojedine akcije sa tržišnim indeksom. Ukazuje na relativan odnos pozitivnih i negativnih promena cena u određenom periodu vremena. Vrednost indeksa oscilira od 0-100, a broj perioda je najčešće 14. Signal za kupovinu generiše se kada je vrednost indikatora manja od 30, dok se signal za prodaju generiše kada je vrednost indeksa iznad 70.
U formuli za izračunavanje ovog indeksa (6), RS je indikator relativne snage i računa se kao količnik AG/AL, gde je AG prosečna pozitivna cena iz perioda u period (tokom 14 perioda) i AL prosečna promena negativna cena iz perioda u period (tokom 14 perioda).
[You must be registered and logged in to see this image.]

Aroon Oscilator je tehnički indikator koji se dobija oduzimanjem Aroon–dole od Aroon-gore veličine. Aroon–gore i Aroon–dole osciliraju između 0 i +100, dok Aroon oscilator oscilira između -100 i +100 sa nulom kao centralnom linijom preseka. Veličina iznad nule signalizira rastući trend, dok veličina manja od nule signalizira opadajući. Jačina trenda se meri udaljenošću od od nulte linije, što je udaljenija jači je trend.
Slika 1. prikazuje analizirane tehnicke indikatore u radu.

[You must be registered and logged in to see this image.]
Slika 1. Tehnički indikatori kao ulazni atributi neuronske mreže, izlazni atribut: 1 – rast cene akcija narednog dana veći je od 1,5%; 0 – cena akicja narednog dana opada ili ima manji rast.

Izvršena je eksperimentalna analiza osnovnih i izvedenih atributa. Skup podataka sastoji se od ukupno 31 ulaznih atributa. Od osnovnih atributa primenjuju se cene prethodnog dana (cena na otvaranju, na zatvaranju, minimalna i maksimalna) i obim prodaje. Od izvedenih atributa koriste se indikatori pokretnih proseka,volumena, volatinlosti i indikatori ranga ili oscilatori. Analizom tehnickih indikatora se identifikuju obrasci za prediktivno modelovanje. Izlazni atribut neuronske mreže je signal za kupovninu akcija. Signal se generiše kada je predviđen rast veći od 1,5%.

by Jelena BrdarLast edited by dzonefx on Sun Jun 14, 2015 7:58 pm; edited 1 time in total

2Tehnička Analiza Kretanja Cene Akcija Empty Eksperimentalni rezultati Sun Jun 14, 2015 7:56 pm

dzonefx

dzonefx
Moderator

Naše istraživanje temelji se na uzorku od dvadeset kompanija praćenih u vremeskim serijama od trinaest godina.Podaci su prikupljeni sa Google Finance (web stranica: [You must be registered and logged in to see this link.] Odabrane su kompanije različitih delatnosti :
-Alcoa inc. - AA,
-General electric - GE,
-Du pont - DD,
-Exxon Mobil Corp. - XOM,
-Protc & Gamble co.- PG,
-United Technologies Corp. - UTX,
-The Dow Chemical Company - DOW,
-FMC Corporation - FMC,
-Albemarle Corporation - ALB,
-Alumnia Limited - ADR,
-Centry Aluminium Co. - CENX,
-Siemens AG - SI,
-3MCO - MMM,
-OSI System Inc. - OSIS,
-BIO –Rad Labaratories Inc. - BIO,
-Medtronic Inc. - MDT,
-Otter Tail Corporation - OTTR,
-Koninklijke Philips Electonics NV - PHG,
-Danaher Corporation - DHR,
-Harvard Bioscience Inc. - HBIO).

Vremenske serije podataka za sve kompanije obuhvataju period od 01.01.2001 do 01.04.2013. Potrebno je podeliti ove podatke na deo za obuku neuronskih mreža i deo za testiranje.Konkretno, u ovom radu izvršena je obuka na 9/10 podataka, a preostala 1/10 podataka je korišćena za testiranje. Obuka je vršena na nizu podataka od 01.01.2001- 31.12.2011, a testiranje je obuhvatilo preostali deo skupa podataka od 01.01.2012-01.04.2013. Tokom obuke određuju se optimalni parametri mreže: broj skrivenih neurona, brzina učenja,težinski koeficijenti na vezama između ulaznih atributa i skrivenih neurona i na vezama između skrivenih i izlaznih neurona. Optimizacijom se teži minimizaciji greške predikcije koju na svom izlazu generiše neuronska mreža.

Za potrebe obuke i testiranja izračunali smo koliko se cena na zatvaranju narednog dana menja u odnosu na tekuću. Na osnovu toga određuje se signal y za kupovinu akcija. U svim eksperimentima koristili smo izlazni signal opisan formulom 7.
[You must be registered and logged in to see this image.]

Ulazni atributi na osnovu kojih se određuje izlazni signal su cena akcije na otvaranju, zatvaranju, minimalna i maksimalna cena tokom tekućeg dana i mnogobrojni tehnički indikatori. Korišćeni indikatori su opisani u predhodnim tekstovima.Nakon obuke neuronska mreža se testira na odvojenom uzorku za testiranje na kojem nije vršena optimizacija parametara.

Tačnost predikcije na test skupu se uzima kao konačno merilo uspešnosti. Za potrebe inicijalne obrade podataka, računanja dnevnih promena cena akcija i izlaznog signala korišćen je programski jezik Python. Nakon toga pomoću Analayzer XL dodatka Excel-a izračunati su svi tehnički indikatori. Obuka i testiranje neuronskih mreža urađena je u programskom paketu WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis).

Evaluacijom predikcija neuronske mreže u WEKA paketu dobijaju se rezultati iskazani procentualnom tačnošću i greškom u predikciji na oba skupa podataka: za obuku i testiranje. Pored toga mogu se prikazati sve predikcije i stvarne vrednosti izlaznog signala i tako pratiti odstupanja predikcije od pravih vrednosti signala za kupovinu akcija.

Od 20 analiziranih kompanija detaljni rezultati za 10 najboljih su prikazani na slici 2.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Slika 2. Rezultati treninga i testa za 10 najboljih kompanija

Grafik sadrži dobijene tačnosti predikcije na skupu za obuku, odnosno trening (označene plavom bojom) i na skupu za test (označene crvenom bojom).Ostvarene tačnosti predikcije su dobre imajući u vidu kompleksnost problema. Tačnost na test skupu je manja, što je i očekivano jer se obučeni model primenjuje na nezavisnom skupu podataka. Smanjenje tačnosti na test skupu nije veliko, a to potvrđuje da je neuronska mreža ispravno obučena.

Dobijene predikcije na test skupu su nam omogućile da simuliramo proces ulaganja u skladu sa izlaznim signalom neuronske mreže. Za posmatrane kompanije smo svaki put kada je izlaz iz mreže jednak jedinici simulirali odluku o kupovini akcija, koje smo naredni dan prodavali. Na osnovu stvarnih vrednosti cena tekućeg i narednog dana smo određivali uspeh ulaganja. Sabrali smo sve dobitke i gubitke tokom posmatranog perioda za testiranje (01.01.2012-01.04.2013) i tako izračunali konačan prinos uloženih sredstava. Rezultati za posmatranih 10 najboljih kompanija su dati na slici 3.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Slika 3. Procentualni prinos uloženih sredstava za 10 najboljih kompanija

Ulaganjem u akcije kompanije Cenx ostvaren je najveći prinos od 45% u periodu kraćem od dve godine. Prinosi ostvareni na ostalim akcijama su takođe dobri i iznose između 6.8% do 22.6%.Rezultati preostalih 10 kompanija koje nisu obuhvaćene grafičkim prikazom su lošiji, ali ipak prihvatljivi. Samo na jednoj smo zabeležili gubitak od 2.9%, na dve su prinosi bili zanemarljivi (manji od 1%), a na preostalim su bili između 3 i 5%. Dodatnom portfolio analizom bi se mogla izvršiti diverzifikacija ulaganja i tako umanjiti rizik.

Za potrebe detaljnijeg opisa sve rezultate smo objedinili u tabeli 1. i proširili sa osnovnim statističkim parametrima cena akcija: srednjom vrednošću i standardnom devijacijom.
[You must be registered and logged in to see this image.]
TABELA 1. Statistička analiza

Rezultati pokazuju da ostvarena dobit ne zavisi samo od tačnosti klasifikatora nego i od varijabilnosti cene akcije i broja generisanih signala za kupovinu tokom investicionog perioda.Ulaganje u kompaniju Cenx je rizičnije ali zato su i mogući prihodi veći. Naši eksperimenti su pokazali da neuronska mreža i sa skromnom tačnošću od 68%, dostiže veliki povrat uloženih sredstava. Dobit za kompaniju Cenx je ostvarena u 39 transakcija izvršenih u momentima kada su se pojavili signali za kupovinu. Sa druge strane kompanija Mdt je manje rizična i sa boljom tačnošću klasifikatora ipak postiže skromnije prihode. Za kompaniju Mdt imali smo 18 signala za kupovinu. Konačna odluka u koje akcije će se ulagati zavisi od investitora i njegovog stepena prihvatljivosti rizika, a model neuronske mreže treba da pomogne u donošenju te odluke.

Zaključak

Prikazani rezultati jasno ukazuju da je neuronska mreža metoda sa velikim potencijalom za podršku odlučivanju u trgovanju na berzi. Ona omogućava detekciju složene međuzavisnosti u vremenskim serijama cena akcija i indikatora bolje nego druge tehničke analize krivih.

Međutim, ona ne obećava neverovatan povrat uloženih sredstava niti se zasniva na trikovima. Zapravo u pozadini metode je matematički aparat koji na podacima za obuku optimizuje funkciju transformacije ulaznih atributa u izlazni signal. Samo ako se neuronske mreže ispravno primene na dobro odabranom skupu ulaznih atributa, moguće je ostvariti stabilan profit.

Ohrabrujući rezultati dobijeni u našem radu su to eksperimentalno potvrdili, ali preostaje još prostora za unapređenje. U daljem radu ćemo pored tehničkih indikatora razmatrati važne makro-ekonomske faktore.

Socialno-politički kontekst takođe ima veliki uticaj na savremena finansijska tržišta.Njega možemo analizirati identifikovanjem ključnih termina dostupnih iz dnevnih vesti, a potom njih uključiti u ulazne atribute neuronske mreže. Predloženim združenim skupom atributa radićemo na poboljšanju rezultata.

by Jelena Brdar

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum