Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


You are not connected. Please login or register

Osnivanje Berze u Republici Srbiji i Organi i Delatnost Beogradske berze

Go down  Message [Page 1 of 1]

dzonefx

dzonefx
Moderator

U Republici Srbiji, berze se osnivaju kao akcionarska društva, u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata kojim se uređuje osnivanje i poslovanje preduzeća. Finansijske berze mogu osnivati banke,

Poštanska štedionica, osiguravajuća društva i Vlada Republike Srbije. Robne berze mogu osnivati pravna lica koja su registrovana za poslove proizvodnje i prometa robe, kao i Vlada.

Berzu može osnovati najmanje osam osnivača, koji su dužni da obezbede:
-Minimalni iznos novčanog dela osnovnog kapitala propisanog zakonom, kao i odgovarajući poslovni proctor.
-Dozvolu za osnivanje berze.
-Kadrovsku, tehničku i organizacionu osposobljenost za obavljanje berzanskog poslovanja.

Odgovarajući poslovni prostor obezbeđuje se prenosom prava svojine na poslovne prostorije ili ustupanjem korišćenja poslovnog prostora koji je osnivač zakupio na period od najmanje deset godina.

Pod kadrovskom osposobljenošću berze podrazumeva se da berza raspolaže visokostručnim kadrovima, od kojih su najmanje tri berzanska brokera s položenim stručnim ispitom.

Pod tehničkom osposobljenošću berze podrazumeva se da poseduje razvijeni informacioni, kompjuterski i komunikacioni sistem za berzansku elektronsku trgovinu i izvršavanje obračunskih transakcija po poslovima zaključenim na berzi.

Pod organizacionom osposobljenošću berze podrazumeva se postojanje organizacionih delova za efikasno i jedinstveno obavljanje poslova na berzi.

Organ nadležan za izdavanje dozvole za osnivanje berze dužan je da u roku od šezdeset dana od dana podnošenja zahteva donese rešenje o izdavanju dozvole za osnivanje berze, ili rešenje o odbijanju zahteva.

Za direktora berze može se imenovati lice koje je radilo na privrednim, bankarskim i finansijskim poslovima i koje nije osuđivano na kaznu zatvora za neko od krivičnih dela protiv privrede ili službene dužnosti.

Po dobijanju dozvole za osnivanje, osnivači berze podnose izdavanje dozvola za rad berze.

Uz zahtev, osnivači berze podnose i:

-Dozvolu za osnivanje
-Ugovor o osnivanju
-Statut berze
-Pravila berze
-Dokaze da su ispunjene obaveze iz ugovora o osnivanju

Organi Beogradske berze

Beogradska berza je akcionarsko društvo, čija su prava, obaveze i odgovornosti utvrđeni Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Osnivački akt Berze predstavlja Zakon o privrednim društvima. Ugovorom o organizovanju Beogradske berze a.d.Beograd, od 7.12.2006. godine, utvrđeno je da se Berza organizuje kao organizator berzanskog i vanberzanskog tržišta u formi i obliku zatvorenog akcionarskog društva bez ograničenja prava glasa.

Istim ugovorom precizirani su i poslovno ime i sedište Berze, imovina, zastupanje, broj, vrste i klase akcija, organi Berze i načini odlučivanja.

Organi Berze su:
-Skupština
-Upravni odbor
-Direktor
-Nadzorni odbor

Učesnici na Beogradskoj berzi su:
-Brokeri Berze
-Brokeri članova Berze
-Nezavisni brokeri
-Berzanski kontrolori
-Posetioci Berze

Brokeri berze posreduju u zaključivanju ugovora o prodaji između brokera članova Berze za berzanskim pultom i evidentiraju zaključene poslove na Berzi van berzanskog pulta.

Njihova prava proističu iz prava pravnog lica koje predstavlja, kao i iz vrste dozvole za trgovinu, koju dobijaju od strane Upravnog odbora Berze.

Obaveze brokera su da savesno i u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom obavlja poslove po osnovu trgovine na Berzi, kao i da vodi poslovni dnevnik.

Brokeri su dužni da se pridražavaju pravila discipline i akata Berze. Brokeri ne smeju da zlopotrebljavaju informacije koje nisu dostupne svim učesnicima na Berzi i koje nisu zvanično objavljene.

Brokeri članova Berze zaključuju ugovore o prodaji, odnosno kupovini tržišnog materijala za račun članova Berze, preko brokera Berze za berzanskim pultom. Van berze oni ugovore zaključuju međusobno ili sa nezavisnim brokerima.

Nezavisni brokeri su berzanski posrednici koje nijedan član Berze nije ovlastio za vanberzansku trgovinu. Ova vrsta brokera može zaključivati poslove na Berzi van berzanskog pulta sa ostalim nezavisnim brokerima i sa brokerima članova Berze.

Nezavisni broketi mogu preuzimati poslove po osnovu poslova zaključenih na Berzi do nivoa garancijskog depozita koje prilažu.

Berzanski kontrolori kontrolišu rad i ponašanje učesnika na Berzi. Nadležnost berzanskih kontrolora je staranje o pravilnoj primeni pravila trgovine na Berzi, utvrđivanju i objavljivanju kurseva i cena tržišnih materijala.

Kontrolori vode računa o izvršavanju obaveza i ovlašćenja članova Berze, kao i o disciplini na berzanskim sastancima. Upravni odbor na predlog direktora i uz saglasnost komesara Berze imenuje berzanske kontrolore i izdaje im dozvole za učešće na Berzi.

Posetilac berze može biti lice koje je od direktora dobilo dotvolu za prisustvo na Berzi, na osnovu pismenog zahteva po kome direktor odlučuje po hitnom postupku.

Za rešavanje sporova između članova i učesnika na Berzi, kao i radi rešavanja sporova između ovih lica i Berze, u vezi poslova koji se obavljaju na Berzi, obrazuje se Arbitraža. Odluka Arbitražnog veća o rešenju spora donosi se većinom glasova članova Arbitražnog veća.

Odluka je konačna i protiv nje se može voditi sudski spor. Lica koja su u posedu poverljivih poslovnih podataka i informacija koje još nisu dostupne javnosti, a mogu uticati na cenu tržišnog materijala na Berzi, ne smeju te podatke i informacije koristiti za ostvarivanje imovinske ili bilo koje druge koristi za sebe niti za druga lica.

Delatnost Beogradske berze

Beogradska berza obavlja sledeće delatnosti:
-Obezbeđuje uslove za trgovinu tržišnim materijalima na Berzi
-Povezuje ponudu i tražnju tržišnog materijala
-Registruje tržišni materijal kojim se trguje na Berzi
-Evidentira poslove kupoprodaje tržišnog materijala
-Utvrđuje obaveze i vrši poravnanje obaveza po osnovu poslova zaključenih na Berzi
-Javno objavljuje kursnu listu tržišnog materijala kojim se trguje na Berzi, berzanski indeks.

Berza može da obavlja i druge delatnosti koje služe poslovanju Berze, koje se uobičajeno obavljaju uz osnovnu delatnost.Berze (edukacija, izdavanje publikacija, časopisa i knjiga), kao i da vrši plasman informacija i publikacija u zemlji i inostranstvu.

Na Beogradskoj berzi organizuje se trgovina sledećim berzanskim materijalima:
-Žiralnim novcem, menicama i kratkoročnim hartijama od vrednosti
-Devizama
-Hartijama od vrednosti koje glase na stranu valutu
-Akcijama i dugoročnim hartijama od vrednosti
-Finansijskim derivatima
-Zlatom i drugim plemenitim metalima
-Robom

Trgovina na Berzi se odvija u okviru berzanske trgovine, regulisane vanberzanske trgovine i slobodne vanberzanske trgovine.

Na Beogradskoj berzi se vrši javna ponuda hartija od vrednosti u postupku izdavanja (primarno trgovanje), kao i prodaja i kupovina hartija od vrednosti nakon njihovog izdavanja (sekundarno trgovanje).

Sam process trgovanja organizuje se na zvaničnim sastancima u okviru berzanskog tržišta, odnosno za berzanskim pultom i u okviru slobodnog berzanskog tržišta - izvan berzanskog pulta.

Predmet javne ponude mogu biti hartije od vrednosti, standardizovani finansijski derivati i drugi finansijski instrumenti, kojima se u skladu sa Zakonom i aktom Komisije za hartije od vrednosti može trgovati na berzanskom i vanberzanskom tržištu.

Na berzanskom tržištu trguje se samo onim hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima koji su primljeni na listing Berze.

Na slobodno berzansko tržište uključuju se hartije od vrednosti koje ne ispunjavaju uslove za listing, ili na osnovu zahteva izdavaoca.

Berza ne utvrđuje cene akcija, već su one rezultat ponude i tražnje, kao i samog procesa kupovine i prodaje. Trgovanje se odvija metodom aukcije. U svakoj transakciji berzanski materijal se prodaje onome ko ponudi najvišu cenu, a kupuje od onoga ko prodaje po najnižoj ceni.

O promeni pretežne delatnosti Društva odluku donosi Skupština Društva, a o promeni ostalih delatnosti odluku donosi Upravni odbor Društva. Hartijom od vrednosti kojom se trguje na berzanskom ili slobodnom berzanskom tržištu Beogradske berze ne može se trgovati na drugom organizovanom tržištu u Republici Srbiji.

Trgovina hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima odvija se u informacionom sistemu Berze – elektronskoj platformi za trgovanje, BELEX. Berzanski sastanci održavaj u se svakog radnog dana.

Njima mogu prisustvovati:
-Brokeri članova Berze
-Berzanski kontrolor
-Ovlašćeni službenici Berze
-Ovlašćeni predstavnici Komisije za hartije od vrednosti.

Samo trgovanje na berzi može biti primarno i sekundarno.U primarnom trgovanju hartijama od vrednosti primenjuju se tri metoda trgovanja:
-Metod proporcionalne prodaje
-Metod kontinuirane prodaje
-Metod višestruke cene

Pri sekundarnom trgovanju hartijama od vrednosti koriste se sledeće metode trgovanja:
-Metod preovlađujuće cene
-Metod kontinuiranog trgovanja
-Metod minimalne cene
-Blok trgovanje

Trgovanje se obavlja isključivo izdavanjem naloga koje članovi Berze ispostavljaju u svoje ime, a za račun svojih klijenata. Prethodno, klijenti dostavljaju svoje naloge članovima Berze, odnosno brokerskim kućama.

Članovi Beogradske berze, brokerskodilerska društva, u vremenu određenom za aukciju, na način propisan pravilima berze, plasiraju naloge za trgovanje (primljene od klijenata ili sopstvene naloge) za hartijama od vrednosti koje su primljene na trgovanje na toj berzi.

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum