Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


You are not connected. Please login or register

Fundametalna Analiza kratko i dugo objašnjenje

Go down  Message [Page 1 of 1]

gandra

gandra
Global Moderator

26.01.2014
Kratko objašnjenje
Fundamentalna analiza je metod koji služi za predviđanje suštinske vrednosti investicije. Ona se zasniva na teoriji da tržišna cena kapitala teži ka tome da se izjednači sa svojom ’pravom‘ tj. ’suštinskom vrednošću‘.
Cilj fundamentalne analize sa aspekta Forex-a jeste predviđanje cene jedne valute i njenog trenda na tržištu putem analize tekućih ekonomskih uslova, vladine politike i društvenih činilaca u okviru privrednog ciklusa. Trgovci na deviznom tržištu procenjuju ekonomske uslove zemlje tako što analiziraju makroekonomske indikatore među koje spadaju:

 • Obaveštenja o kamatnim stopama
 • Bruto domaći proizvod (BDP)
 • Indeks potrošačkih cena (inflacija) i indikatori potrošnje
 • Indikatori zaposlenosti
 • Maloprodaja i indeks poverenja potrošača
 • Bilans trgovinskog suficita ili deficita
 • Vladina fiskalna i monetarna politika

Koristi koje pruža fundamentalna analiza
Određivanje suštinske vrednosti investicije
Prepoznavanje mogućnosti za dugoročne investicije
Nedostaci fundamentalne analize
Previše makroekonomskih i drugih indikatora može zbuniti investitore koji još uvek nisu stekli iskustvo u ovoj delatnost.
Prošireno objašnjenje
Fundamentalna analiza proučava ekonomske, socijalne i političke podatake koji predstavljaju i kvantifikuju određenu ekonomiju  sa ciljem da se utvrde buduća kretanja na finansijskom tržištu.
Analitičari su grupisani u dva tabora, koje čine tehnički analitičari i fundamentalisti već dosta godina, ali u stvari ima veoma malo čisth tehničara ili čistih fundamentalista. Tehnički analitičari ne mogu zanemariti uticaj i vreme ekonomskih najava, a fundamentalisti ne mogu zanemariti različite signale dobijene proučavanjem cena i nestabilnosti kroz istoriju.
Prilično je teško uzeti u obzir sve različite ekonomske najave, kao i političke i društvene situacije koje utiču na privredu, posebno na globalnom tržištu danas. Međutim, uz razumevanje osnova i dublje  posmatranje fundamentalne ekonomije, nečije razumevanje finansijskog tržišta se može dramatično poboljšati.
Postoji bezbroj ekonomskih najava i može Vam izgledati važno da se sa njima upoznate i razumete prirodu i mogući uticaj. Vrlo je lako da se izgubite u moru informacije do tačke gde nećete biti u mogućnosti da dođete do efikasne osnove za trgovanje.
Zbog velikog broja informacija, može biti važnije da se fokusirate na glavni pokretač cene kao osnovu, a ne da znate nešto malo o mnogo čemu.

Ekonomski pokazatelji

Ekonomski pokazatelji su kvantitativni podataci koji odražavaju finansijske, ekonomske i društvene prilike u privredi. Objavljaju ih različite agencije, vlasti ili privatnog sektora. Ove statistike su očekivane od strane javnosti i izdaju se prema unaped određenom rasporedu. Koriste ih mnogi kako bi pratili zdravlje i snagu privrede. Sa toliko igrača koji ih očekuju, najave često i same mogu pomeriti cenu raznih instrumenata veoma brzo.
Sa tako mnogo ekonomskih objava svakodnevno, važno je biti obavešten o nekoliko velikih najava, a zatim pokušati pratiti i ostale. Sledi osnovni vodič za ekonomske najave:

1.Ekonomski kalendar

Saznajte tačno kada će svaki ekonomski pokazatelj biti objavljen. Pokušajte vođenje kalendara na Vašem stolu ili platformi, sa tačnim imenom indikatora, datumom i vremenom kada se izdanje očekuje.. Često, tržište pokreće ne samo najava, već i samo očekivanje objave, usled čega se tržište može pomeriti nekoliko dana ili nedelja pre stvarnog izdanja.

2.Razumeti najave
Potrebno je razumeti koji određeni aspekt privrede podaci otkrivaju. Postoji nekoliko aspekata ekonomije koji se mere rastom (GDP), inflacijom (PPI ili CPI),  zapošljavanjem (Non-Farm Payrolls), kamatama,  poverenjem (poverenje potrošača i potrošnja) itd. Ako pratite podatke jedno određeno vreme, upoznaćete se sa svakim ekonomskim pokazateljem, kao i na koji deo privrede se odnosi.

3.Upoznajte pokazatelje na koje ćete se koncentrisati

ao što je pomenuto ranije, postoji mnogo pokazatelja koji se objavljuju dnevno. Bilo bi nemoguće pariti ih sve i to bi bilo gubljenje vremena. Neki pomeraju tržišta, a drugi ne – koncentrišite se na one koji to čine. Međutim, ekonomski pokazatelji nisu statični tokom godina. Neki od njih će steći veću važnost, a drugi su postali manje važni. Budite obavešteni.

4.Iščekivanje
Sami podaci ne moraju biti toliko značajni kao razlika između tržišnih očekivanja i stvarnog rezultata. Kao što je pomenuto ranije, važno je da znate očekivanja od strane tržišta. Očekivanja su potom ugrađena u cenu instrumenta. Ono što nije ugrađeno je neočekivana cifra ili događaj. Ovo se ponekad oseća ne po samoj najavi, već i po tekstu koji ide sa najavom. Na primer, očekuje se povećanje stope za 0,25% i to možda neće promeniti nešto na tržištu, ali  tekst nakon objavljivanja, da neće biti dalje promene, na primer, može u stvari pokrenuti cenu.

5.Razumeti izdanje

Neće svaka najava izazvati kretanje na tržištu. U svakoj novoj ekonomskoj najavi ili pokazatelju, koji je pušten u javnost nalazi se i revizija  prethodno objavljenih podataka. Ponekad ona može da bude dvosmislena. Na primer, ako trajna dobra beleže rast od 0,4% u tekućem mesecu, a tržište očekuje pad, neočekivani rast može biti rezultat revizije prethodnog meseca. Uporedite revizije sa starijim podacima, jer u ovom slučaju, cifra od prethodnog meseca trajnih dobara je možda prvobitno prijavljena kao porast od 0,4%, ali sada, zajedno sa novim podacima, se revidira niže da bi se izrazio samo rast od 0,1% Dakle, neočekivani porast u tekućem mesecu je verovatno rezultat revizije podataka od prethodnog meseca.

6.Valutni par
Instrumenti kojima se trguje predstavljaju odnos jedne valute prema drugoj, pa poznavanje jedne strane u igri ne može biti dovoljno. Jedna valuta može da ide dole, a druga čak i više, tako da  efekat može da bude suprotan od onoga što ste očekivali.

Vrste pokazatelja
Ekonomski pokazatelji se često opisuju kao indikatori koji prethode ili indikatori koji pokazuju promene iz prošlosti. Pokazatelji koji prethode se odnose na ekonomske pokazatelje gde se promene dešavaju pre nego što ekonomija počne da sledi određeni šablon ili tend. Oni se koriste da predvide promene u privredi. Pokazatelji koji pokazuju prošle promene su ekonomski pokazatelji, koji se menjaju nakon što je ekonomija već počela da sledi određeni obrazac ili trend.

Ekonomski pokazatelji SAD

Non-Farm Pairolls, (nova radna mesta) ne uključujući poljoprivredu


 • Objavljuju se 1. petka u mesecu u 8:30 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj - Pokretač tržišta


Trgovinski bilans ili trgovinski deficit SAD


 • Trgovinski bilans, obračunava razliku između ukupnog izvoza u odnosu na uvoz robe i usluga. Bilans je u deficitu od 1970.
 • Izlazi obično 10-og u mesecu u 8:30 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj - Pokretač tržišta


Core CPI,  Indeks potrošačkih cena


 • Core CPI izračunava razliku u ceni korpe robe i usluga koje su pod uticajem okoline, a plaćaju ih urbani potrošači. Core CPI eliminiše robu (hrana i energija) koja je pod jakim uticajem
 • Izlazi obično 15. u mesecu u 8:30 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj - Pokretač tržišta


Proizvodnja ISM, (ukljućujući i proizvodnju)

 • Institut za menadžment, Supply Management inclusive of Manufacturing, daje indikaciju aktivnosti u proizvodnom sektoru
 • Izlazi prvog radnog dana svakog meseca u 10:00 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj - Pokretač tržišta


Maloprodaja


 • Izračunava mesečnu razliku u prodaji  maloprodajnih objekata
 • To je vremenski pokazatelj obrazaca široke potrošnje, prilagođen  za normalne sezonske varijacije, praznike, radne dane
 • Izlazi oko 15-og u mesecu
 • Značaj - Pokretač tržišta

 
”Mičigen” poverenje potrošača


 • Označava poverenja potrošača u američku ekonomiju, na osnovu mesečne ankete od 5.000 domaćinstava u SAD
 • Preliminarni izveštaj se objavljuje oko 15. u mesecu, konačni izveštaj poslednjeg utorka u mesecu
 • Značaj - Pokretač tržišta


Bruto domaći proizvod - (GDP)


 • Izlaz robe i usluga proizvedenih od strane radne snage i imovina koja se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama
 • GDP ukazuje na tempo kojim ekonomija zemlje raste (ili se smanjuje) i smatra se najširem indikatorom ekonomske proizvodnje i rasta
 • Kvartalni podaci revidirani mesečno, objavljuju se oko četiri nedelje nakon završetka meseca
 • Značaj - Pokretač tržišta


Indeks Instituta za menadžmenta nabavke


 • ISM je kompozitni indeks na osnovu sezonski prilagođenih indeksa pet pokazatelja (nove porudžbine, proizvodnja, isporuka dobavljača, zalihe i zapošljavanje) različite težine
 • Značaj - Visoki


Nacionalna štednja (%)

 • Lična štednja kao procenat raspoloživog ličnog dohotka
 • Stopa štednje ima direktan uticaj na ekonomsku aktivnost. Visoka stopa štednje podrazumeva da se malo novca  usmerava u privredu. Niža stopa štednje sugeriše da potrošači troše više, tako da podstiče privredu. Međutim, negativna stopa štednje znači da je javnost zadužena - situacija koja može dovesti do rasta na kratke relacije, ali je neodrživa
 • Značaj - Visoki


Nedeljni Vodeći Indeks -WLI (izlazi mesečno)


 • Nedeljni Vodeći Indeks je kompozitni indeks na osnovu sledećih sedam indikatora: index cena Joc-ECRI materijala, hipotekarne aktivnosti, kvalitet spreda obveznica, cene akcija, prinos obveznica i isplata za nezaposlene
 • WLI meri vodeće indikatore i pokazuje ekonomske trendove brzo i pouzdano pomoću indikatora koji mere pokretače poslovnih ciklusa. On pokazuje srednja korita za tri meseca unapred i srednje vrhove za deset i po meseca unapred
 • Značaj - Srednji


Novi porudžbine trajnih dobara (u milijardama)


 • Sezonski podešen
 • Porudžbine trajnih dobara mere nove porudžbine prema domaćim proizvođačima za neposredne i buduće isporuke teške robe
 • Trajno dobro je definisano kao dobro koje traje duži vremenski period (više od tri godine) u kojem služi svojoj svrsi
 • Porudžbine trajnih dobara su nestabilne, ali mogu poslužiti kao indikator za buduće ekonomske aktivnosti. Povećanje porudžbina se mora javiti pre nego što će proizvođači povećati proizvodnju. Nasuprot tome, pad porudžbina  dovodi do smanjenje proizvodnje.
 • Značaj - Srednji


PPI (Producer price Index) - Gotovi proizvodi


 • Indeks cena proizvoda – indeks gotovih proizvoda, nije sezonski prilagođen
 • Meri inflaciju na nivou proizvođača i ne uključuje usluge. Obično oštar rast PPI izaziva pad na oba tržišta, i na tržištu akcija i obveznica
 • PPI se najčešće koristi za ekonomske analize gotovih proizvoda, repromaterijala i sirovina
 • Značaj - Srednji


Stopa nezaposlenosti  u SAD (%)


 • Odnos broja nezaposlenih i ukupne radne snage, sezonski podešen
 • Stopa nezaposlenosti je pokazatelj ukupnog zdravlja ekonomije. Niska stopa označava jaku ekonomiju, gde oni koji traže posao mogu da nađu zaposlenje brzo, dok visoka stopa može ukazivati na slabiju ekonomiju. Sa druge strane, preduzeća mogu da pronađu radnika lakše kada je stopa nezaposlenosti visoka.
 • Značaj - Srednji


Građevinske dozvole za izgradnju stanova


 • Nove stambene jedinice u privatnom vlasništvu sa dobijenom građevinskom dozvolom. Nije sezonski prilagođen. Brojke su za ukupan broj dozvola, uključujući i kuće i zgrade.
 • Stambeno tržište može da bude jedan od vodećih indikatora privredne aktivnosti. Pored sezonskih promena, visoki porast ili pad u gradnji stanova ili prodaji, ukaziju na porast ili pad ekonomije, s obzirom da investiranje u stanove predstavlja jednu četvrinu ili jednu trećinu investicija uopšte i čini pet posto ukupne nacionalne ekonomije. Upošljavanje građevinskih radnika takođe je uslovljeno gradnjom stanova. Manji broj izdatih građevinskih dozvola signalizira manje zaposljavanje u građevinarstvu.
 • Značaj - Srednji


Industrijska proizvodnja


 • Ponderisana mera promene u proizvodnji nacionalnih fabrika i rudnika kao I mera njihovih industrijskih kapaciteta, odnosno koliko je raspoloživih resursa u fabrikama i rudnicima (poznatiji kao iskorišćenostikapaciteta)
 • Proizvodni sektor čini jednu četvrtinu privrede
 • Stopa iskorišćenosti kapaciteta daje procenu o tome koliko kapaciteta je u upotrebi
 • Značaj - Srednji


Indeks menadžera nabavke (PMI)


 • Nacionalna asocijacija menadžera nabavke (NAPM), sada se naziva Institut za menadžment nabavku, izdaje mesečno kompozitni indeks stanja nacionalne proizvodnje
 • Sastoji se od podataka za nove porudžbine, proizvodnju, vreme isporuke dobavljača, zalihe, cene, zapošljavanje, izvoz i uvoz
 • Podeljen na proizvodni i neproizvodni pod-indeksi
 • Značaj - Srednji


Izveštaj o početku gradnje


 • Izveštaj o početku gradnje meri broj stambenih jedinica gde je izgradnja počela svakog meseca
 • Početak u izgradnji se definiše kao početak iskopavanja temelja za izgradnju i sastoji se pre svega od stambene izgradnje
 • Veoma je osetljiv na  kamatne stope jer je jedan od prvih sektora koji reaguje na promene u kamatnim stopama
 • Reakcije izveštaja o početku gradnje signalizira da su kamatne stope blizu korita ili vrha. Da biste ovo analizirali, fokusirajte se na procenat promene u nivoima iz prethodnog meseca.
 • Izveštaj se objavljuje sredinom sledećeg meseca za prošli mesec
 • Značaj - Srednji


Indeks troškova zapošljavanja (ECI)


 • Zapošljavanje za stalno je mera broja radnih mesta u više od 500 industrijskih grana u svim državama i 255 gradskih područja
 • Procene zapošljavanja su zasnovane na anketi većih preduzeća i računaju broj plaćenih zaposlenih sa skraćenim radnim vremenom ili sa punim radnim vremenom u privatnom i državnom sektoru
 • Značaj - Srednji-Nizak


Ekonomski indikatori Nemačke


IFO Pregled (Prihod od poslovanja)


 • Poslovno poverenje
 • Značaj - Srednji


Ekonomski pokazatelj Japana


Tankan  Pregled


 • Pregled o “klimi” ili Pregled poverenja
 • Ekonomski pregled japanskog poslovanja, izdanje Centralna banke Japana, koji se koristi za formulisanje monetarne politike
 • Izveštaj se izdaje četiri puta godišnje, u aprilu, julu, oktobru i sredinom decembra
 • Značaj - Srednji


Porudžbine mašina/postrojenja


 • Značaj – SrednjiShort info about me! I am a forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform.

* Forex Robots(Expert Advisor)for MT5 trading platform. [You must be registered and logged in to see this link.]
https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum